Osteologisk analys av material från Liffride 1:8, Alskog.
ej publ. på annan plats

Inledning

Ett mindre material från Liffride 1:8 i Alskog har analyserats. Totalt bestod materialet av 170 fragment och av dessa kunde 30 (17%) Bestämmas. Materialet innehöll många små fragment men även en del hela ben, framför allt från hardjur.

Resultat

I materialet återfanns ett fågelben (Aves sp.) som inte kunde bestämmas till art. Resterande ben härrör från däggdjur. En tredjedel (10 fragment) av benen kommer från hardjur ((Leporidae sp.) (två unga individer)). Fem fragment kommer från nöt (Bos taurus), två från svin (Sus Scorfa), två fragment kommer från får eller get och ett fragment från häst (Equus caballus).

Tolkning

Det är svårt att dra några slutsatser på detta material då det är så pass litet. Det man kan säga är att dessa arter funnits på platsen. Dock är det troligt att resterna av hardjur härrör från nutid.


Analysen utförd april 2001