SAUs årsstämma

Kallelse till årsstäma i Svenska armborstunionen. Årsstämman kommer hållas i direkt anslutning till inomhus-SM i Tyresö. Alla är välkomna att närvara och yttra sig men rösträtt har endast ombud för våra medlemsföreningar. Om förening representeras av annan än ordförande skall denna ha fullmakt från sin förening. Personer med uppdrag i SAUs styrelse eller SAUs revisorer får inte vara ombud för förening.

Ingen anmälan krävs men om ombud inte deltar i tävlingen är det bra om detta meddelas innan så att vi vet att vi skall förvänta oss kommer.

Dagordning:
1. fastställande av röstlängd för unionsstämman på grundval av den utav unionsstyrelsen upprättade röstlängden,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av mötesordförande,
5. val av protokollsekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesord förandena justera mötets protokoll, samt två rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) unionsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
b) unionsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret,
c) revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för unionsstyrelsens förvaltning,
9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2§,
- Återinträde i IAU
10. behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till unionen,
11. Antagande av unionens officiella kungörelseorgan,
12. val av unionssordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år, 13. val av tre övriga styrelseleda möter för en tid av två år, 14. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år, 15. val av ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av ett år, 16. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma.